Type alias MediaElementDownloadDialogue

MediaElementDownloadDialogue: ModuleConfig & {
    content: MediaElementDownloadDialogueContent;
    options: MediaElementDownloadDialogueOptions;
}

Generated using TypeDoc